2018 : Het jaar van de uitrol

10 januari : In het Staatsblad verschijnt de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit en treedt in werking op 25 mei 2018. De dag dat de AVG niet alleen van kracht is, maar nu ook van toepassing wordt. We hadden het ondertussen verleerd om erop te wijzen dat het kort dag zou zijn om de omslachtige procedures tot benoeming van de nieuwe directieleden en de leden van het kenniscentrum en geschillenkamer af te ronden, maar moesten ook vaststellen dat de minimale overgangsbepalingen die de Privacycommissie had voorgesteld niet waren voorzien. Toch troostend dat de memorie van toelichting alreeds anticipeerde op nakende wijzigingen door meteen te voorspellen dat een “reparatiewetgeving” nog wel nodig zou zijn.

16 februari : De rechtbank van eerste aanleg Brussel willigt alle vorderingen van de Privacycommissie tegen Facebook in en veroordeelt die laatste tot de vernietiging van de onwettig ingewonnen persoonlijke informatie en verbiedt het verdere inwinnen van informatie via bepaalde cookies. Een triomf van korte duur: hoger beroep wordt meteen aangekondigd.

24 mei : De Kamer van Volksvertegenwoordigers wijzigt de organieke wet zodat de commissieleden aanblijven in de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit die [...]

25 mei : […] de dag daarop van start gaat. Op diezelfde dag wordt het Europees Comité voor gegevensbescherming (ECGB) opgericht. Ook lopen de eerste klachten binnen tegen Facebook die we meteen moeten doorsturen naar de leidende Ierse autoriteit : we blijven betrokken maar moeten de concrete behandeling uit handen geven en wachten op het voorstel van de collega’s.

8 juni : Het decreet van het Vlaams parlement waarbij het parlement zijn inrichtende macht afwijst ten voordele van de regering opteert voor een volwaardige autoriteit en halveert meteen de bemanning; géén financiële sancties voor de publieke sector.

30 juli : Datum van de nieuwe wet gegevensbescherming : 286 artikelen, vier federale autoriteiten voor de gegevensbescherming. De keuzes die de verordening openlaat komen steeds ten nadele van de gegevensbescherming.

5 september : Wet informatieveiligheidscomité waarbij voor de federale entiteiten een algemeen kader wordt uitgetekend om de eigen verplichtingen te kunnen uitvoeren.

17 oktober : Reglement van interne orde van de Autoriteit wordt aangenomen, vergezeld van een overgangsreglement van interne orde om de Privacycommissie te kunnen laten werken in het nieuwe organieke kader van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Het wordt roeien met de riemen die voorhanden zijn.

23 oktober : Verordening (EU) 2018/1725 is de derde wetgevende akte die het Europese gegevensbeschermingsrecht moderniseert door gegevensbescherming aan te passen voor de Europese instellingen. Het sluitstuk, de hervorming van de ePrivacy richtlijn op elektronische communicatie komt er niet door. Teveel onenigheid tussen de drie instellingen van de Europese wetgever en intern tussen de lidstaten. Het belooft nog een harde noot te worden.

19 december : De laatste zitting van het dienstdoende kenniscentrum van de Autoriteit van het jaar 2018 met alreeds 168 adviezen op de teller. Steeds meer en meer.

Handtekening voorzitter

Willem Debeuckelaere

Voorzitter

Vorige pagina Volgende pagina
Terug naar boven